Od 1.1.2012 nadobúda účinnosť zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ERP“), ktorý prikazuje podnikateľom evidovať všetky prijaté hotovostné operácie v ERP. Za úhradu v hotovosti sa podľa zákona o ERP považuje aj úhrada pohľadávky (faktúry) v hotovosti, t.j. aj tržbu prijatú v hotovosti na úhradu pohľadávky (faktúry) je podnikateľ, ktorý postupuje podľa zákona o ERP, povinný evidovať v pokladnici.

Podnikateľ, ktorý pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby vystavuje faktúry, sa môže od 1.1.2012 rozhodnúť či bude:
- tržby za úhradu faktúr prijímať v hotovosti – v tomto prípade je povinný evidovať v hotovosti prijaté tržby v pokladnici
- alebo úhrady faktúr od odberateľov prijímať len bezhotovostne – v tomto prípade nebude povinný evidovať tržby v pokladnici.

Zákon č.289/2008 Z.z. bol pozmenený prílohou č.1, ktorou sa presne špecifikuje na ktorý druh služieb sa zákon vzťahuje:

Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z. z.
SLUŽBY, NA KTORÉ SA VŤZAHUJE POVINNOSŤ EVIDENCIE TRŽIEB V ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI

1. Opravy a údržba osobných motorových vozidiel
1.1. Bežné opravy a údržba osobných motorových vozidiel
1.2. Opravy elektrického systému osobných motorových vozidiel
1.3. Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies osobných motorových vozidiel
1.4. Opravy karosérií osobných motorových vozidiel
2. Umývanie osobných motorových vozidiel
3. Parkovacie služby
4. Služby spojené s podávaním jedál a nápojov okrem služieb poskytovaných v ležadlových alebo lôžkových vozňoch a iných dopravných prostriedkoch
4.1. Reštauračné služby s obsluhou
4.2. Služby v samoobslužných zariadeniach
4.3. Služby v bufetoch, stánkoch a v cukrárňach
4.4. Služby spojené s dodávkou hotových jedál vrátane nápojov pre iné podniky a inštitúcie
4.5. Služby spojené s dodávkou hotových jedál vrátane nápojov pre domácnosti
4.6. Služby spojené s podávaním nápojov
5. Nájom a lízing
5.1. Nájom a lízing osobných motorových vozidiel a ľahkých motorových vozidiel do 3,5 t určených prevažne na prepravu osôb a služby s tým spojené; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
5.2. Nájom a lízing tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť a služby s tým spojené s výnimkou zdravotníckych a parazdravotníckych pomôcok a potrieb, požičiavania kníh a časopisov; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
5.3. Nájom a lízing predmetov a zariadení na rekreačné účely a športové účely a služby s tým spojené; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
6. Fotografické služby
6.1. Portrétne fotografické služby
6.2. Reklamné a súvisiace fotografické služby
6.3. Fotografické služby a video služby poskytované pri rôznych spoločenských a iných udalostiach
6.4. Zber filmov, vyvolávanie filmov okrem filmov z produkcie filmových a televíznych ateliérov a vyhotovovanie diapozitívov, fotografií, kópií filmov a audiovizuálnych nosičov
6.5. Reštaurovanie, kopírovanie a retušovanie fotografií
7. Prevádzka krytých a prevádzka nekrytých kúpalísk
8. Služby lunaparkov a služby zábavných parkov
9. Služby zberní odevov, bielizne a ich rozvoz
10. Pranie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a kožušín a čistenie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a kožušín okrem poskytovania takýchto služieb u zákazníka
11. Chemické čistenie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a kožušín okrem poskytovania takýchto služieb u zákazníka
12. Úschova kobercov, závesov, kože a kožušín a chemická údržba kobercov, závesov, kože a kožušín
13. Služby žehliarní a služby mangľovní
14. Farbenie odevov a textilných výrobkov okrem farbenia vlákien a priadzí a tónovanie odevov a textilných výrobkov okrem farbenia vlákien a priadzí
15. Služby kadernícke pre ženy a dievčatá
16. Služby kadernícke a holičské pre mužov a chlapcov
17. Služby kozmetické, manikúra, a pedikúra vrátane poradenských služieb týkajúcich sa starostlivosti o pleť a služby tetovacie
18. Služby na zlepšenie telesnej pohody
19. Strihanie psov

Povinnosti používať elektronickú registračnú pokladnicu


Úhada faktúry pre Registračnú pokldňu DATECS foto

Návod na blokovanie úhrady faktúry Datecs MP 55 B :

1. Suma (20.00)

2. Stlačte PRC

3. Kód PLU pod ktorým je naprogramovaná úhrada faktúry (DPH hladina 4)

4. Číslo Faktúry (Iba číslo bez žiadnych znakov)

5. Stlačte PLC

6.Stlačte Total (TL)

Návod na blokovanie úhrady faktúry Datecs MP 55 L - Datecs DP 50 :

Je rovnaký ako pri MP55L

Návod na vratenie úhrady faktúry Datecs :

1. C - X - VD

2. Cena

4. Kod UP

5. Cislo FA

6. PLC

On-line support

{products:26,29,32}