registracna pokladna

Postup pri zakúpení pokladnice

Nasledujúce informácie sa týkajú pokladníc zakúpených u nás vo firme ka-comp, ktoré sa používajú pod pôvodnou vyhláškou č. 55/1994 Z.z. (platnú do stanoveného termínu povinnej fiškalizácie)

  1. Kúpa pokladnice - po zakúpení pokladnice a knihy pokladnice vám bude spolu s pokladničnou knihou odovzdaný certifikát. Samotnú registračnú pokladnicu nie je nevyhnutné brať zo sebou a vieme vám ju do vykonania povinného nastavenia (fiškalizácie) uskladniť u nás vo firme. Tu je už možné sa väčšinou dohodnúť aj na údajoch, ktoré môže servisný technik do pokladnice naprogramovať do príchodu zákazníka po registrácii na daňovom úrade.
  2. Registrácia na daňovom úrade - na tento účel je nevyhnutné prísť osobne s knihou pokladnice a certifikátom na vašu pobočku daňového úradu cez stránkové hodiny (prislúchajúci sídlu vašej firmy). Doporučujeme pred registráciou vypísať vaše firemné údaje do knihy pokladnice, typ pokladnice a jej sériové číslo (pozor nie údaje o servisnej organizácii a technikovi !!!)
  3. Objednávka na nastavenie pokladnice (fiškalizáciu) a zaškolenie - po registrácii na daňovom úrade je potrebné objednať sa u nás na fiškalizáciu (pokiaľ nedošlo k dohode už pri kúpe pokladnice). Ideálne telefonicky 0911 397 609, alebo e-mailom. Fiškalizáciu spolu so zaškolením je väčšinou možné vykonať aj u zákazníka.
  4. Fiškalizácia a zaškolenie - ak sú k dispozícii všetky potrebné údaje, servisný technik naprogramuje pokladnicu a zaškolí obsluhu. Následne je vykonané zaplombovanie pokladnice a servisný záznam do knihy pokladnice. Od tejto chvíle môžete rovno začať používať pokladnicu.

Ako postupovať pri ukončení prevádzky:

§ 15

Ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice

(1)Servisná organizácia pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice na požiadanie podnikateľa vyberie fiskálnu pamäť z elektronickej registračnej pokladnice aj s elektronickými súčiastkami potrebnými na prečítanie údajov z fiskálnej pamäte mimo elektronickej registračnej pokladnice a odovzdá ju podnikateľovi a zároveň z prevádzkovej pamäte odstráni daňový kód elektronickej registračnej pokladnice. Ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice s uvedením dátumu a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá ukončila prevádzku elektronickej registračnej pokladnice, s uvedením jej mena a priezviska.

(2)Podnikateľ je povinný oznámiť ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice daňovému úradu najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po ukončení jej prevádzky. Daňový úrad k tomuto dňu zruší daňový kód elektronickej registračnej pokladnice; túto skutočnosť zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky a podpisom zamestnanca daňového úradu s uvedením jeho mena a priezviska.

  1. § 15 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice je servisná organizácia povinná údaje z fiskálnej pamäte uložiť na dátovom médiu a dátové médium odovzdať podnikateľovi. Prevzatie dátového média podnikateľ potvrdí podpisom do knihy elektronickej registračnej pokladnice; dátové médium je podnikateľ povinný uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12)

(4) Podnikateľ je povinný pri pozastavení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti16b) zaznamenať dátum tejto skutočnosti do knihy elektronickej registračnej pokladnice.“.

Pri ukončení prevádzky pokladnice či pri výmene fiskálnej pamäte pokladnice je podnikateľ povinný prevziať si od servisnej organizácie dátové médium s údajmi z fiskálnej pamäte. Prevzatie potvrdí svojím podpisom. Dáta s uloženými kontrolnými záznamami a obsahom vybranej fiskálnej pamäteje potrebné uchovávať 5 rokov.

Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead alebo Reset password