Ponúkame vám prenájom registračných pokladníc

Ide o nasledovné aktivity a činnosti:

Poskytnutie základných informácií o tom, čo všetko s procesom prenájmu súvisí, aké povinnosti má nájomca a k akým povinnostiam sa zaväzujeme ako prenajímateľ, oboznámime záujemcu detailne s celým procesom.

Následne na základe nájomcom definovaných požiadaviek na prenájom a služby spracujeme cenovú ponuku na predpokladanú dobu prenájmu, vrátane podmienok prenájmu, servisných podmienok, platobných podmienok ako aj ďalších podmienok.

Poskytneme usmernenie k druhom dokladov, a náležitostiam, ktoré nájomca musí mať k dispozícii v čase vybavovania nevyhnutných formalít na Daňovom úrade, poskytneme k prenajímaným zariadeniam Knihy pokladnice a certifikáty k registračným pokladniciam.

Po získaní potrebných zápisov do Knihy pokladnice na Daňovom úrade pripravíme zariadenia na používanie, uvedieme pokladnice do prevádzky, a to v závislosti na vopred dohodnutých podmienkach s nájomcom buď u nás, alebo na nájomcom definovanom mieste (alebo miestach) používania.

Zaškolíme obsluhu k používaniu pokladnice.

Počas doby prenájmu (v dobe používania) zabezpečíme servis podľa podmienok definovaných zákonom č.289/2008 Z.z. v aktuálnom znení, respektíve aj nad rámec zákonných ustanovení, pokiaľ tieto boli vzájomne dohodnuté.    

Po ukončení prenájmu zabezpečíme ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice, a vykonáme všetky procesy s tým súvisiace.

  • Počas doby prenájmu poskytujeme servis v zmysle ustanovení zákona č. 289/2008 Z.z.
  • Po ukončení prenájmu zabezpečíme ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice a vykonáme všetky procesy s tým súvisiace.