Úhrada pohľadávky Datecs

Posted By: Karol Krumphanzl In: Návody On: Monday, March 6, 2017 Komentár: 0 Hit: 1031

Od 1.1.2012 nadobúda účinnosť zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ERP“), ktorý prikazuje podnikateľom evidovať všetky prijaté hotovostné operácie v ERP. Za úhradu v hotovosti sa podľa zákona o ERP považuje aj úhrada pohľadávky (faktúry) v hotovosti, t.j. aj tržbu prijatú v hotovosti na úhradu pohľadávky (faktúry) je podnikateľ, ktorý postupuje podľa zákona o ERP, povinný evidovať v pokladnici.

Podnikateľ, ktorý pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby vystavuje faktúry, sa môže od 1.1.2012 rozhodnúť či bude:
- tržby za úhradu faktúr prijímať v hotovosti – v tomto prípade je povinný evidovať v hotovosti prijaté tržby v pokladnici
- alebo úhrady faktúr od odberateľov prijímať len bezhotovostne – v tomto prípade nebude povinný evidovať tržby v pokladnici.

Zákon č.289/2008 Z.z. bol pozmenený prílohou č.1, ktorou sa presne špecifikuje na ktorý druh služieb sa zákon vzťahuje:

Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z. z.SLUŽBY, NA KTORÉ SA VŤZAHUJE POVINNOSŤ EVIDENCIE TRŽIEB V ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI

1. Opravy a údržba osobných motorových vozidiel1.1. Bežné opravy a údržba osobných motorových vozidiel1.2. Opravy elektrického systému osobných motorových vozidiel1.3. Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies osobných motorových vozidiel1.4. Opravy karosérií osobných motorových vozidiel2. Umývanie osobných motorových vozidiel3. Parkovacie služby4. Služby spojené s podávaním jedál a nápojov okrem služieb poskytovaných v ležadlových alebo lôžkových vozňoch a iných dopravných prostriedkoch4.1. Reštauračné služby s obsluhou4.2. Služby v samoobslužných zariadeniach4.3. Služby v bufetoch, stánkoch a v cukrárňach4.4. Služby spojené s dodávkou hotových jedál vrátane nápojov pre iné podniky a inštitúcie4.5. Služby spojené s dodávkou hotových jedál vrátane nápojov pre domácnosti4.6. Služby spojené s podávaním nápojov5. Nájom a lízing5.1. Nájom a lízing osobných motorových vozidiel a ľahkých motorových vozidiel do 3,5 t určených prevažne na prepravu osôb a služby s tým spojené; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci5.2. Nájom a lízing tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť a služby s tým spojené s výnimkou zdravotníckych a parazdravotníckych pomôcok a potrieb, požičiavania kníh a časopisov; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci5.3. Nájom a lízing predmetov a zariadení na rekreačné účely a športové účely a služby s tým spojené; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci6. Fotografické služby6.1. Portrétne fotografické služby6.2. Reklamné a súvisiace fotografické služby6.3. Fotografické služby a video služby poskytované pri rôznych spoločenských a iných udalostiach6.4. Zber filmov, vyvolávanie filmov okrem filmov z produkcie filmových a televíznych ateliérov a vyhotovovanie diapozitívov, fotografií, kópií filmov a audiovizuálnych nosičov6.5. Reštaurovanie, kopírovanie a retušovanie fotografií7. Prevádzka krytých a prevádzka nekrytých kúpalísk8. Služby lunaparkov a služby zábavných parkov9. Služby zberní odevov, bielizne a ich rozvoz10. Pranie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a kožušín a čistenie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a kožušín okrem poskytovania takýchto služieb u zákazníka11. Chemické čistenie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a kožušín okrem poskytovania takýchto služieb u zákazníka12. Úschova kobercov, závesov, kože a kožušín a chemická údržba kobercov, závesov, kože a kožušín13. Služby žehliarní a služby mangľovní14. Farbenie odevov a textilných výrobkov okrem farbenia vlákien a priadzí a tónovanie odevov a textilných výrobkov okrem farbenia vlákien a priadzí15. Služby kadernícke pre ženy a dievčatá16. Služby kadernícke a holičské pre mužov a chlapcov17. Služby kozmetické, manikúra, a pedikúra vrátane poradenských služieb týkajúcich sa starostlivosti o pleť a služby tetovacie18. Služby na zlepšenie telesnej pohody19. Strihanie psov

Povinnosti používať elektronickú registračnú pokladnicu

 

Návod na blokovanie úhrady faktúry Datecs MP 55 B :

1. Suma (20.00)

2. Stlačte PRC

3. Kód PLU pod ktorým je naprogramovaná úhrada faktúry (DPH hladina 4)

4. Číslo Faktúry (Iba číslo bez žiadnych znakov)

5. Stlačte PLC

6.Stlačte Total (TL)

 

Návod na blokovanie úhrady faktúry Datecs MP 55 L - Datecs DP 50 :

Je rovnaký ako pri MP55L

 

Návod na vratenie úhrady faktúry Datecs :

1. C - X - VD

2. Cena

4. Kod UP

5. Cislo FA

6. PLC

 

 

On-line support

 

Komentáre

Zanechajte svoj komentár