Ukončenie prevádzky ERP/VRP/ORP

Ukončenie prevádzky ERP/VRP/ORP

Ukončenie prevádzky ERP

Dňa 1.7.2019 DÚ z úradnej moci zrušil daňové kódy pokladníc (ďalej „DKP“) pri ERP. Podnikateľ má povinnosť zabezpečiť vybratie fiskálnej pamäte z ERP aj s elektronickými súčiastkami potrebnými na prečítanie údajov z fiskálnej pamäte mimo ERP, uloženie údajov z fiskálnej pamäte na dátovom médiu, zaznamenanie dátumu ukončenia prevádzky a sumy kumulovaného obratu ku dňu ukončenia prevádzky ERP evidovaného v ERP v knihe elektronickej registračnej pokladnice. Spomínané úkony môže vykonať aj podnikateľ alebo iná osoba poverená podnikateľom, ktorí záznam potvrdia odtlačkom pečiatky, ak ju majú vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby s uvedením jej mena a priezviska najneskôr do 31.8.2020. Povinnosť predkladať knihu ERP na DÚ sa na podnikateľa v danom prípade nevzťahuje.

Ukončenie prevádzky VRP/ORP

Podnikateľ, ktorý ukončí používanie VRP/ORP, je povinný túto skutočnosť oznámiť elektronicky ktorémukoľvek DÚ najneskôr do troch pracovných dní od ukončenia používania VRP/ORP, prostredníctvom formulára „Oznámenie o ukončení používania pokladnice e-kasa klient“. Na základe predloženého oznámenia DÚ ukončí používanie VRP/ORP bez zbytočného odkladu.

DÚ ukončí používanie VRP/ORP aj v nasledovných prípadoch:

  • dôjde k výmazu podnikateľa z obchodného registra bez právneho nástupcu, alebo z iného obdobného registra bez právneho nástupcu, alebo ak je nástupcom Slovenská republika,
  • podnikateľ oznámi stratu, zneužitie alebo odcudzenie prihlasovacích údajov
  • z vlastného podnetu alebo z podnetu colného úradu, finančného riaditeľstva alebo Kriminálneho úradu finančnej správy, ak je takéto konanie daňového úradu nevyhnutné na zabezpečenie účelu tohto zákona; o tejto skutočnosti daňový úrad podnikateľovi zašle písomné oznámenie.

V prípade podaného oznámenia týkajúceho sa straty, zneužitia alebo odcudzenia prihlasovacích údajov, DÚ podnikateľovi umožní prístup k údajom vo VRP, ktorej používanie bolo ukončené.

Komentáre (0)

Momentálne žiadne komentáre